SAREN4CHILD67 ** ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน **
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ปิดระบบ 20 ก.ค. 2567 เวลา 23:59 น.


browser ที่คุณกำลังจะใช้งานอาจจะไม่ Support การใช้งานในระบบนี้ กรุณาใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์